Inter-University Research Institute Corporation National Institutes for the Humanities National Museum of Ethnology

Ko e Tānakiʻanga Fakamtala ʻo e ngaahi tātānaki fakamatala ʻa Siaosi Palauni

Hu ki loto

Ko e tānakiʻanga fakamatala´ni, ʻoku ʻi loto ai e fakaikiiki ʻo e ngaahi ʻātifeki ʻe 3000 (fika fakafuofua pe) he ngaahi tātānaki ʻa Siaosi Palauni he Misiume ʻEfinolosia Fakafonua, Siapani.

Talu hono fakaava he 1977, mo e fengāueʻaki mālohi ʻa e Misiume ʻEfinolosia Fakafonua ʻi he fekumi fakaʻefinolosia ʻi honau potu tahi´, pea mo ʻenau kei tauhi maʻu ʻa e ngaahi fakaʻaliaʻali tuʻufonua ʻo ha feituʻu´. ʻI he 1985-86 naʻe fakatau mai ai ʻe heʻetau misiume ʻa e tātānaki fakamatala ʻa Siaosi Palauni ʻo e ngaahi ʻātifeki ʻo e ʻefinolosia mei he Univesiti of Niukasolo ʻi Tyne, ʻi Niu ʻIngilani, UK. Ko e tātānaki´ni, ʻoku mahuʻinga fakahisitōlia mo fakaʻulungānga fakafonua foki, ko hono ʻuhinga´, ko e konga lahi ʻo e tātānaki´ni, ko e tānaki fakamatala pe ʻa e tokotaha, ko e Faifekau Toketā Siaosi Palauni, ʻo tuʻu loa pea mo e ngāue malohi he ngaahi hongofuluʻi taʻu lahi, pea poupou ki ai moʻene ngāue´ ko e paionia fakamisinale Metotisi he ʻotu motu Pasifiki´. ʻOku to e mahuʻinga foki´, he ʻoku´ ne fakasino mai e lekooti e ngaahi tefitoʻi fakakaukau, ʻoku fakamatala ki ai e tokotaha tanaki fakamatala´, heʻene ngaahi tohi ʻefinolosia´, pehē ki heʻene tohi ki he ngāue fakamisinale´. Ko e meʻa tēpuu, ʻoku to e mahuʻinga foki koeʻuhi ʻoku ne fakafofongaʻi hono fālute ʻetau ngaahi koloa tuʻufonua, ʻa ia ʻe malava ke vakai ki ai e kakai e ʻOtumotu Pasifiki´ ke to e fekumi ange ki he moʻui honau ngaahi tuku fakaholo´.

Ko hono ngāueʻaki ʻo e tanakiʻanga fakamatala

Ko e ngaahi ʻimisi ʻoku haa he tānakiʻanga fakamatala ʻo e initaneti´ ʻoku ʻuhinga pe ia ke tuku atu ki hano to e ngāueʻaki. Ko e ngaahi ʻimisi ʻoku ʻikai fuʻu lelei ke ngāueʻaki ki hano pulusi.

Ka fieʻilo ki he ngaahi ngāue mo e ngaahi ʻimisi, ʻe fakahoko ʻe he kauʻaʻahi mai ha fekumi faingofua pe to e māʻolunga ange.

Ki ha fekumi faingofua, kataki fakahū ʻa e lekooti-ʻikai (kapau ʻoku ʻilo), hingoa pe faʻahingaʻo e ngāue, feituʻu, nāunau, pe fua (mataʻi fika pe, cm ki he fua lōlōa pe g ki he fua mamafa).

Ki he fekumi māʻolunga ange, te ke fakahū ʻa e ngaahi lea tātānaki ʻi he ngaahi faʻahinga kehekehe.

Ngāueʻaki e foomu koʻeni ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo hoʻo ngaahi lau mo e fokotuʻutuʻu.